U bent hier:  Home  >  Actueel  >  Nieuws  >  Agrariërs aan de slag met steenmeel

Agrariërs aan de slag met steenmeel

Agrariërs aan de slag met steenmeel

Vier enthousiaste agrarische ondernemers uit Noordoost Fryslân willen steenmeel gaan gebruiken om op deze manier een nieuwe duurzame vorm van bemesten toe te passen. In samenwerking met Arcadis en de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân is er een start gemaakt met de opzet van een proefproject. De projectopzet gaat uit van een periode van minimaal drie jaar.

Introductie en achtergrond
Ingenieursbureau Arcadis ziet steenmeel als een goed middel om wegvallende mineralenlevering door de van nature aanwezige bodem te repareren. Van oudsher vond minerale bemesting op natuurlijke wijze plaats door de aanvoer van vruchtbaar slib dat door de grote rivieren op het land werd achtergelaten bij overstromingen. Na de aanleg van dijken viel deze natuurlijke bron van bemesting weg en begon een langzaam proces van minerale verarming van de bodem.

Stalmest
Bemesting met onder andere stalmest, groenbemesters, kunstmest en compost is niet in staat de oorspronkelijke minerale bemesting te vervangen. Steenmeel dat onder meer afkomstig uit Noorse mijnen, is functioneel voor akkerbouw, grondgebonden veeteelt, vollegronds tuinbouw en natuurgebieden.

Doel van de proef
Doel van de proef is de werking van een eenmalig opgebracht steenmeelmengsel aan te tonen op verschillende veeteeltbedrijven. Voor de bemesting plaatsvindt zullen eerst nulmetingen worden verricht door een onderzoeksinstituut.
Hierbij worden de volgende metingen verricht:
1 . opbrengstmeting
2 . mineraal gehalte gewassen
3 . bodemanalyses

Deze metingen worden vervolgens na een half jaar, anderhalf jaar en twee en een half jaar herhaald. In de provincie Utrecht is al een soortgelijke pilot van start gegaan.