U bent hier:  Home  >  Actueel  >  Nieuws  >  excursie Greifswald (Dld) om te inspireren voor Better Wetter

excursie Greifswald (Dld) om te inspireren voor Better Wetter

excursie Greifswald (Dld) om te inspireren voor Better Wetter

Er zijn 21 moerasplanten die kansrijk blijken voor natte teelten met marktmogelijkheden, waaronder lisdodde en veenmos. Dit heeft een groep onderzoekers van de Universiteit van Greifswald (Dld) onderzocht. Het programmateam van Better Wetter bracht een bezoek aan proefvelden in Hankhausermoor (Dld) waar veenmos wordt geteeld. Hier werden ze bijgepraat door de onderzoekers van de Universiteit van Greifswald over de laatste inzichten in het toepassen van natte teelten in gedegenereerde veengebieden.

Deze natte teelten hebben ten doel om maaivelddaling en CO2-emissies te verminderen en de resterende veenbodem te conserveren, of zelfs veenherstel te realiseren. De Universiteit van Greifswald hoort tot de voorlopers in Europa in het ontwikkelen van deze zogenaamde paludicultuur (palus is latiijn voor moeras, cultuur duidt op productief gebruik). De onderzoekers zijn betrokken bij experimenten in verschillende landen in zowel West- als Oost-Europa en daarbuiten (Wit-Rusland). Ze onderzoeken niet alleen de teelttechnische en veenecologische kant van de zaak maar ook de markteconomische kant en de verdienmogelijkheden.

De proefvelden met de teelt van veenmos bevinden zich op een voormalige veenafgraving in het Hankhausermoor bij Oldenburg. Een veenwinningsbedrijf is op zoek naar een alternatieve bestemming voor een afgegraven veenweidegebied, op een veenpakket van 3 m diep, dat nu wordt benut voor extensieve vleesveehouderij. Op de testlocatie Hankhausermoor wordt onderzocht hoe het veenmos het beste groeit op een meer of minder veraarde veenondergrond. Na 5 jaar is het resultaat boven verwachting. Het veenmos slaat goed aan op het afgegraven veen met waterpeilen tussen 0 en 10 cm onder maaiveld, zelfs bij wateraanvoer van voedselrijk oppervlaktewater. Experimenten hebben uitgewezen dat 'vers' veenmos prima geschikt is als substraat in de teelt van potplanten. En dat het wellicht commercieel interessant is voor toepassing op grote schaal. Het verse veenmos vervangt turfstrooisel dat nu wordt gewonnen door op grote schaal veengebieden in de Baltische staten af te graven. Met het alternatief van verse veenmos blijven bestaande veengebieden behouden en vindt extra koolstofvastlegging plaats.

Het overzicht van paludicultuurinitiatieven en de vermarktingsvoorbeelden bleek een belangrijke inspiratie voor de excursiedeelnemers. In de hogere grondprijzen ligt een belangrijke uitdaging voor Better Wetter om de natte teelten ook in Nederland als verdienmodel interessant te maken.

Better Wetter is de proeftuin voor toekomstbestendig waterbeheer, ter versterking van economie en ecologie. Better Wetter is een samenwerking van ANNO, Provinsje Fryslân, Wetterskip Fryslân, Friese Milieufederatie, Noardlike Fryske Wâlden, Nordwin College en hogeschool Van Hall Larenstein.

Teeltbed met veenmos in het Hankhausermoor

Het excursiegezelschap te midden van teeltbedden met veenmos in het Hankhausermoor

Veenmos houdt veel water vast