U bent hier:  Home  >  Actueel  >  Nieuws  >  Programma Better Wetter gepresenteerd
Programma Better Wetter gepresenteerd

Programma Better Wetter gepresenteerd

Maandag 18 november kwamen circa 35 bestuurders, ambtenaren en andere belangstellenden van overheid, waterschap, onderwijs, natuurbeschermingsorganisaties en ondernemers samen voor een eerste kennismaking met Better Wetter. ‘Better Wetter –voor ecologie en economie’ is een breed gedragen initiatief voor een programma voor toekomstbestendig waterbeheer in Noordoost Fryslân.
Ondernemers, onderwijs en omgeving

Initiatiefnemers van dit programma zijn advies- en onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga bv en de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân. In dit programma hopen zij samen met ondernemers, onderwijs en omgeving nieuwe ecologische en economische dragers te ontwikkelen voor een waterrijke omgeving. Dit is ondermeer nodig vanwege knelpunten in de Friese boezem en de grenzen van ons huidig waterbeheer die op sommige plaatsen in zicht komen. Denk aan bodemdaling in de veenweidengebieden, de behoefte aan waterberging bij zware neerslag en droogteperioden in voorjaar en zomer.
Eén van de doelen van Better Wetter is om in het Bûtefjild, ten noorden van Feanwâlden, een kenniscentrum voor praktisch waterbeheer te ontwikkelen, waar concreet aan vraagstukken rondom waterbeheer gewerkt kan worden. Denk aan proeven met nieuwe teelten zoals Lisdodde of Azolla waaruit waardevolle stoffen voor bedrijven, voeding of energie kunnen worden gehaald. Ook is het doel te kijken naar de bredere  mogelijkheden voor zoetwatervisserij en te werken aan een ecologisch vitale Friese boezem. Kern van de aanpak is dat rond elk thema ondernemers, onderzoekers en mensen uit de streek samen aan de slag gaan.  In de veldwerkplaats wordt dat in praktijk mogelijk. Op dit moment voeren studenten van MBO, HBO en WO al diverse projecten uit binnen deze thema’s.
Bestuurders NOF enthousiast

Wethouders Pytsje de Graaf, Albert van der Ploeg en Roelof Bos reageerden enthousiast op de plannen die er liggen en op de projecten die nu al worden uitgevoerd. Gedeputeerde van de Provinsje Fryslân Johannes Kramer en Aaltsje Rispens van het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân stonden positief tegenover de plannen, in het bijzonder omdat ze goed aansluiten op de Veenweidevisie die door hen in het voorjaar is gepubliceerd. De komende maanden zal Better Wetter verder worden uitgewerkt, samen met diverse partijen uit de regio.