U bent hier:  Home  >  Actueel  >  Nieuws  >  Project “Bokashi, de bodem in ontwikkeling” gaat van start

Project “Bokashi, de bodem in ontwikkeling” gaat van start

Project “Bokashi, de bodem in ontwikkeling” gaat van start

Door intensivering binnen de landbouw is de bodemvruchtbaarheid op veel plaatsen teruggelopen. Dit uit zich door lagere organische stofgehaltes in de bodem, met name humus. In het gebied Noordelijke Friese Wouden zijn verschillende partijen, zoals gemeente Dantumadeel, Wetterskip Fryslân, Mulder Agro, Noardlike Fryske Wâlden, Nordwin College, Hogeschool Van Hall Larenstein  en enkele agrariërs met elkaar rond de tafel gaan zitten om te verkennen of Bokashi een duurzaam alternatief zou kunnen zijn voor het gebruik van kunstmest.  

Bokashi is het Japanse woord voor “goed gefermenteerd organisch materiaal”. Het ontstaat door vertering van plantaardig materiaal onder anaerobe omstandigheden. Om het fermentatieproces op gang te brengen worden effectieve micro-organismen toegevoegd en om een daling van de PH tegen te gaan wordt kalkhoudend materiaal toegevoegd. Doordat de temperatuur lager blijft dan bij composteren blijft de energie behouden en is er nagenoeg geen CO2-uitstoot. Tevens zou Bokashi een positieve invloed hebben op de bodemvruchtbaarheid. 

Bokashi zou mogelijk een effectieve manier kunnen zijn om organische reststromen van terreinbeherende organisaties, waterschappen en gemeenten om te zetten naar duurzame bodemverbeteraars. Omdat er nog weinig bekend is over de toepassing van bokashi op grotere schaal en daadwerkelijke invloed op de bodemvruchtbaarheid gaan we in dit project deze invloed meerjarig meten. Daarnaast zal een inventarisatie  worden uitgevoerd naar reeds uitgevoerde onderzoeken en samenwerking met andere projecten en onderzoeken op het gebied van duurzaam bodembeheer. Bovendien wordt de nieuwe kennis meteen ingezet in het onderwijs.

Inmiddels is een groep studenten van de Wageningse Universiteit gestart met het maken van de inventarisatie van uitgevoerde en aanverwante programma’s. Tevens kijken zij naar aspecten als regelgeving etc. Er zijn al Bokashi bulten gemaakt  en in februari worden de eerste proefvelden aangelegd.

Het project wordt gefinancierd door het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving, Wetterskip Fryslân en het ondernemersfonds Dantumadeel. Ga voor een impressie en toelichting van hoe een Bokashi-bult wordt gemaakt naar het filmpje in de nieuwberichten (september 2017) op de site: www.mulderagro.nl