U bent hier:  Home  >  Projecten  >  Het opzetten van de monitoring van het oogsten van houtwallen voor energiewinning

Het opzetten van de monitoring van het oogsten van houtwallen voor energiewinning

Het opzetten van de monitoring van het oogsten van houtwallen voor energiewinning

Het Nationaal landschap Noardlike Fryske Wâlden kenmerkt zich door lange smalle percelen die worden begrensd door dijkwallen en elzensingels. Bij het beheer van het landschap en de uitvoering van projecten in de Noordelijke Wouden speelt de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) een belangrijke initiërende rol (de Ver. NFW is een koepelorganisatie van vijf agrarische verenigingen voor natuur- en landschapsbeheer en één agrarische milieucoöperatie; bij deze clubs zijn momenteel ca. 850 van de hier werkende 1.100 boeren aangesloten).

De houtwallen zijn historische landschapselementen en hebben een beschermde status. Nergens in Nederland zijn deze dijkswallen nog zo goed behouden. Een opgave voor de NFW is dan ook om deze dijkswallen in stand te houden. Echter het arbeidsproces is zeer arbeidsintensief. De landeigenaren, meestal agrariërs, ontvangen via de overheid een subsidie voor het onderhoud, maar deze gaat in de toekomst waarschijnlijk verdwijnen. Om te voorkomen dat het onderhoud door het wegvallen van de subsidie achterwege blijft, wordt door de NFW een pilot gestart voor het mechanisch oogsten van het hout. Hoe doe je dit op een rendabele manier? Voor het inzichtelijk maken is het uitgangspunt een monitoringsysteem op te zetten.

Deze opdracht bestaat uit verschillende fasen
- het opstellen van een monitoringsysteem
- de uitvoering hiervan
- opstellen van een communicatieplan voor het informeren van de bewoners in het gebied waar het onderzoek wordt uitgevoerd in verband met overlast

Opdrachtgever
Het consortium van de Noardlike Fryske Wâlden waarin vertegenwoordigd zijn:
- de 5 betrokken gemeenten Dantumadiel, Kollumerland c.a., Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en Smallingerland
- de Noardlike Fryske Wâlden, een samenwerkingsverband van 6 natuur- en landschapsorganisaties
- VALD : Vereniging Agrarisch Landschapsbeheer Dantumadeel
- IKG: It Kollumer Grien
- W&F: Wâld en Finnen
- VEL : Vereniging Eastermar's Lânsdouwe
- VANLA : Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer in Achtkarspelen
- SMEL: Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer "Smelne's Singellân"
- LTO-Noord Projecten

Overige betrokken partijen
- Landschapsbeheer Friesland
- Omrin, afvalverwerker