U bent hier:  Home  >  Projecten  >  Onderzoek Place Keeping in Aldtsjerk

Onderzoek Place Keeping in Aldtsjerk

Onderzoek Place Keeping in Aldtsjerk

Vijf masterstudenten van Wageningen Universiteit voeren een onderzoek uit naar het Place Keeping – proces in het dorp Aldtsjerk (gemeente Tytsjerksteradiel). De Feriening foar Doarpsbelangen Aldtsjerk heeft een dorpsvisie met een ontwikkelingsplan uitgewerkt om zelf starterswoningen te bouwen voor jongeren die in Aldtsjerk willen blijven wonen of daar weer terug willen komen. De dorpsbelangenvereniging koopt daarvoor van een van de inwoners achttien hectare landbouwgrond, tegen een agrarische en dus voordelige prijs. Het geld voor de grondaankoop is afkomstig uit zandwinning. De vereniging heeft van de provincie toestemming gekregen om een meertje te graven. Dat ligt op de Elfstedenvaarroute en kan daardoor toerisme trekken, hoopt Dorpsbelang. Het plan voorziet daarom ook in de bouw van enkele recreatiewoningen aan het meer.

Exploitatiemodel

Woningzoekenden kunnen bouwgrond kopen tegen een prijs die ver onder de marktwaarde ligt. Zo blijft het betaalbaar voor de starters. De kersverse grondeigenaren kunnen zelf hun huis bouwen of gezamenlijk iets laten neerzetten. Dit alles gebeurt wel in nauw overleg met de omwonenden zodat uiteindelijk een breed gedragen ontwikkeling tot stand wordt gebracht waar het hele dorp baat bij heeft. De opbrengst kan worden geïnvesteerd in activiteiten die de inwoners zelf bepalen.
Dit proces, waarbij het dorp zelf het voortouw neemt bij een gebrek aan starterswoningen, is een goed voorbeeld van Place Keeping. Dit concept gaat over het ontwikkelen en beheren van de eigen leefomgeving en levert een blijvende bijdrage aan de kwaliteit en leefbaarheid van een dorp of wijk.

Methodische beschrijving

Met hun onderzoek brengen de Wageningse studenten het proces in Aldtsjerk van de afgelopen jaren (vanaf 2008) gedetailleerd in kaart: wat heeft men ondernomen, wat waren de redenen, wie waren betrokken, hoe is men te werk gegaan en wat zijn de volgende stappen? Ook kijken zij naar obstakels, valkuilen en barrières. Welke hindernissen kwam Dorpsbelangen tegen, hoe is men daarmee omgegaan en wat zou volgens de betrokkenen eventueel moeten veranderen om succesvol te kunnen samenwerken? Maar ook de succesfactoren zijn belangrijk om een overdraagbare methodiek voor Place Keeping te ontwikkelen.
De vijf studenten voeren hun onderzoek uit in het kader van de Academic Consultancy Training (ACT), een onderdeel va de masterstudie. Studenten van verschillende disciplines vormen een projectgroep waarin zij zich acht weken bezighouden met een actueel vraagstuk. Het onderzoek resulteert in een analyse en methodische beschrijving van het proces in Aldtsjerk, een samenvatting van de belangrijkste succesfactoren en knelpunten en een vertaalslag van de  lessons learned voor andere initiatieven.