U bent hier:  Home  >  Actueel  >  Nieuws  >  Nieuwsbrief #2 Kenniswerkplaats

Nieuwsbrief #2 Kenniswerkplaats

Thema’s, programma’s en projecten
De Kenniswerkplaats is van ondernemers, overheden en onderwijs. Samen werken wij aan een vitaal, ondernemend en vernieuwend Noordoost Fryslân..
In de Kenniswerkplaats staan de thema’s uit de Agenda Netwerk Noordoost centraal. Onder de thema’s Sociaal & Leefbaar en Economie, Recreatie en Toerisme zijn al programma’s geformuleerd die in projecten worden uitgewerkt. Voor het thema Ruimte en Infra  zijn programma's en projecten in voorbereiding. Hieronder is te zien hoe de programmastructuur is vormgegeven:

Een korte toelichting bij de verschillende programma's:
1. Water
Het waterprogramma start met de wateropgave in het Bûtenfjild. Water, landbouw, nieuwe teelten en recreatie zijn kernbegrippen in dit programma. De commissie Wetterwâlden Bûtenfjild, ecologisch onderzoeks- en adviesbureau Altenburg&Wymenga en agrarische ondernemers zijn belangrijke partners. Diverse projecten van dit programma  worden op dit moment in de Kenniswerkplaats uitgevoerd.
2. Steenmeel
Steenmeel (vulkanisch gesteente) kan een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de landbouw. Het herstelt de bodemmineralogie en introduceert een nieuwe kijk op bodemvruchtbaarheid. Onderzoeksrapporten uit de vorige eeuw voldoen niet meer aan de landbouwwetenschappelijke eisen van deze tijd en recent wetenschappelijk onderzoek is beter onderbouwd maar schaars. Daarom is praktijkonderzoek nodig om vast te stellen, op welke wijze deze ‘natuurlijke’ vorm van bemesting optimaal kan worden ingezet in de landbouw. Steenmeel is een ANNO–project waarvan de gemeente Dantumadeel als trekker optreedt. Deelnemers zijn een aantal agrariërs bij wie het land is ingezaaid met steenmeel. Deze agrariërs zijn daarnaast actief in een werkgroep. Arcadis is hoofduitvoerder van het onderzoek, de Kenniswerkplaats voert diverse deelprojecten uit. De kennisinstellingen Van Hall Larenstein, Nordwin College en Wageningen University zijn actief binnen dit project.
3. Kringlopen
In 2012 zijn diverse projecten uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen de Noardlike Fryske Wâlden (NFW) en de kennisinstellingen. Door de betrokken partners is de wens uitgesproken om deze samenwerking te verdiepen aan de hand van het programma “Kringlopen”. Dit is een onderwerp waarop de NFW al zeer actief is. In heel Noord Nederland is aandacht voor duurzaam boeren en veel veehouders zijn voorloper op dit gebied. Dat geldt zeker ook voor een groep van ongeveer 30 boeren in de NFW. De vereniging NFW wil niet alleen deze voorlopers (blijven) stimuleren maar de kennis en kunde ook beschikbaar maken voor hun andere leden. Het onderwijs kan hierin een goede rol vervullen. Dat geldt zowel voor de verspreiding van kennis als voor het ontwikkelen van kennis.
4. Place Keeping
In dit programma zal in verschillende projecten worden onderzocht hoe bewoners en lokale ondernemers meer verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving kunnen nemen. De gemeente Dantumadiel is trekker en start een demonstratiepilot in Feanwâlden waarin het concept Place Keeping in de praktijk zal worden gebracht. In Place Keeping staat centraal hoe je samen met betrokken partijen je eigen dorp kunt runnen. Het gaat daarbij om ruimtelijke, sociale, maatschappelijke en economische aspecten, die samen bepalend zijn voor de leefbaarheid in het dorp. Samen willen de partijen erachter komen wie welke rol in dit proces speelt, welke mogelijkheden en verantwoordelijkheden de verschillende stakeholders hebben en welke kennis en ondersteuning zij nodig hebben om nieuwe taken uit te kunnen voeren.
De kennisagenda voor de Kenniswerkplaats voor dit programma zal de komende maanden worden ontwikkeld en zal zich vooral richten op het monitoren, analyseren en evalueren van het proces.
5. Zorg
Recentelijk is binnen ANNO het programma Zorg toegevoegd onder de themagroep Sociaal/Leefbaar. De Kenniswerkplaats zal de komende maanden in samenspraak met de themagroep verkennen welke ondersteunende rol zij kan invullen binnen dit programma. 

Even voorstellen: Oege Hiddema en Sybren Ytsma, Wetterwâlden Bûtenfjild
Vanaf nu stellen we in elke nieuwsbrief iemand uit ons netwerk aan u voor. Deze keer zijn dat Oege Hiddema en Sybren Ytsma (op de foto hieronder  te zien met CdK John Jorritsma, ter gelegenheid van zijn bezoek aan de commissie).

Beiden zijn lid van de commissie Wetterwâlden Bûtenfjild, waarmee de Kenniswerkplaats samenwerkt. De commissie wil de karakteristieke eigenschappen en sterke punten van It Bûtenfjild benutten voor economische, ruimtelijke, culturele en recreatieve ontwikkelingen. Via de Kenniswerkplaats werken studenten van verschillende opleidingen aan projecten over vaarverbindingen, toerisme en recreatie, elektrisch varen en havenontwikkeling.

Oege Hiddema en Sybren Ytsma zien de samenwerking met de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân als een stevige aanvulling op hun netwerk: “De actieve inbreng van de Kenniswerkplaats  zorgt ervoor dat Wetterwâlden niet het zoveelste recreatieproject wordt, maar kan uitgroeien tot een plek van duurzame vernieuwing. De Kenniswerkplaats verbindt studenten met concrete kansen in hun eigen regio”.

Meer informatie over Wetterwâlden Bûtenfjild is hier te vinden.

Schooljaar 2012-2013
Voor de studenten en docenten waar we mee samenwerken is het bijna zomervakantie. We kijken terug op een succesvol schooljaar waarin we met Nordwin College, Van Hall Larenstein, Wageningen University, de NHL en het Technasium in Groningen projecten ontwikkelden.  Samen met spelers uit de regio werkten studenten aan projecten over water, toerisme en recreatie, steenmeel, placekeeping, biobased economy en peilverhoging.
Ook komend schooljaar hebben overheden, ondernemers en bewoners volop vraagstukken en zal de Kenniswerkplaats deze verbinden aan onderwijs en onderzoek. Mede op basis van de opgedane ervaringen in de Kenniswerkplaats zijn de groene kennisinstellingen in het Noorden tot de conclusie gekomen dat regioleren voor onderwijsinstellingen als zeer waardevol wordt ervaren en dat intensivering van het regioleren gewenst is.
Binnen de kennisinstellingen wordt hard gewerkt aan de interne (re)organisatie van het onderwijs om zo binnen het onderwijsprogramma meer ruimte te bieden voor regioleren en samenwerken in de Kenniswerkplaats. Dit is een ontwikkeling van de laatste maanden die steeds meer vorm krijgt.
Na deze duidelijke positionering en inbedding van het groene onderwijs hebben we in het afgelopen jaar de banden met het grijze (niet-groene) onderwijs weer sterker aangehaald en we zullen dit ook in het komende schooljaar blijven doen. Deze keuze is om twee redenen gemaakt:
1. De 'grijze' onderwijsinstellingen hebben hun belangstelling voor een intensievere deelname aan de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân tot uitdrukking gebracht.
2. In de regio liggen vraagstukken die de deelname van grijze kennisinstellingen wenselijk en zelfs noodzakelijk maken. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg en techniek.

Binnen alle thema’s, programma's en projecten is de multidisciplinaire aanpak vanuit de kennisinstellingen gewenst en daarom werken we, naast het groene onderwijs, steeds meer samen met het grijze onderwijs. Juist deze veelzijdigheid is immers onderscheidend voor de Kenniswerkplaats. Binnen het programma Water is de samenwerking al gerealiseerd met de NHL. Nadere oriëntatie vindt momenteel plaats met de NHL, Rijksuniversiteit Groningen en ROC Friese Poort. We streven ernaar om de samenwerking met deze kennisinstellingen in het nieuwe schooljaar nader te concretiseren en programmatisch en in projecten te verankeren.

Heeft u een vraag of een idee? Of wilt u meer weten?
Neem contact met ons op per e-mail: mailto:info@kenniswerkplaatsnoordoostfryslan.nl
Bellen kan ook: 06 316 79 138 (Rianne Vos) of 058 284 626 8 (Anne Clasquin).
Of maak een afspraak en kom langs in het Streekhûs Noardeast, Florynwei 3c, Burgum.

ProjectenHaven Feanwâlden
Een van de speerpunten van de commissie Wetterwâlden Bûtenfjild is de dorpen weer met het water te verbinden. Om Feanwâlden met het water te verbinden zijn studenten aan het onderzoeken en aan het tekenen wat de mogelijkheden zijn voor het revitaliseren van de haven. Na een eerste ronde schetsen en rekenen hebben de studenten feedback gekregen van de gemeente Dantumadiel en de commissie Wetterwâlden Bûtenfjild. Ook zijn we op excursie geweest met de commissie en de studenten en hebben in Feanwâlden gekeken waar en hoe de haven zou kunnen uitbreiden. Deze input verwerken de studenten nu in het tweede schetsontwerp dat ze binnenkort presenteren.


Landhekken

Bij het aanleggen van de Centrale As zijn eikenbomen gekapt die de provincie Fryslân graag wil terugbrengen in het gebied. Een eerste groep studenten heeft voorgesteld hier landhekken van te maken en nu is een studentgroep bezig met het ontwerpen van de landhekken. Samen met studenten bezochten we de zagerij ‘Inlands hout’ van Jaap van Leersum in Burgum waar de bomen gezaagd gaan worden. Studenten houden bij het ontwerpen van de landhekken rekening met het landschappelijke karakter van de Noardlike Fryske Wâlden en de gebruiksvriendelijkheid. Bij het ontwerp wordt zo efficiënt mogelijk omgegaan met het hout. Voor de zomer zullen de studenten hun ontwerpen aan de Noardlike Fryske Wâlden en aan Jaap van Leersum presenteren.


Steenmeel

In gemeente Dantumadiel wordt onderzocht wat de positieve effecten zijn van steenmeelbemesting op bodem en gewas. Arcadis is betrokken bij de proef en verschillende studentgroepen van (v)mbo, hbo en universiteit werken mee in het veldwerk en onderzoek. Studenten onderzoeken of bemesten met steenmeel inderdaad leidt tot een bodemmilieu dat beter is voor de plantgroei en wat de invloed is van steenmeel op de gezondheid van de plant. De studentgroepen die nu bezig zijn geven een vervolg aan de studentgroepen die hier vorig jaar mee begonnen zijn. De resultaten zullen over een aantal weken hier te lezen zijn.


Kansen voor waterrijke omgeving

Twee groepen studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein en Wageningen University werken aan ideeën voor innovatief boeren in en met water. Daarmee anticiperen zij op mogelijke toekomstige ontwikkelingen in de regio als gevolg van een stijgend waterpeil. Na een eerste verkenning en gesprekken met ondernemers in de regio hebben de studenten inmiddels een eerste overzicht van ideeën samengesteld. Zij doen suggesties als: Bizons (zo heten die toch) houden, graskarpers kweken of een waterpretpark ontwerpen. Ook stellen studenten voor om planten te telen die voor bioplastics gebruikt kunnen worden, kleinere en robot–gestuurde landbouwmachines te ontwikkelen, gras of andere gewassen zo te modificeren dat ze in water kunnen groeien, op drijvende bakken of in drijvende kassen te telen. 1 juli zullen zij hun ideeën presenteren aan ondernemers en ambtenaren.