U bent hier:  Home  >  Actueel  >  Nieuws  >  Nieuwsbrief Kenniswerkplaats

Nieuwsbrief Kenniswerkplaats

Dit is de eerste nieuwsbrief van de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslan, een onderdeel van de uitvoeringsagenda Agenda Netwerk Noordoost. In № 1 stellen we de Kenniswerkplaats aan u voor. In de volgende uitgaven willen we u graag regelmatig op de hoogte stellen van nieuwe ontwikkelingen.

Wat is de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân?
De Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân behandelt vraagstukken op het raakvlak van duurzaamheid, innovatieve technologieën, water, landbouw, regionale economie, krimp, plattelandsontwikkeling, leefomgeving en burgerschap. We kijken samen met de betrokken spelers welke kennis gevraagd wordt en hoe je samen de benodigde kennis kunt ontwikkelen. De Kenniswerkplaats neemt de regie om kennisontwikkeling en kennisoverdracht te organiseren, altijd in samenwerking met de betrokken partijen.

Wat levert de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân op voor ondernemers, overheden en het onderwijs?
1. Gemeenten, provincie en publieke organisaties zijn samen met het bedrijfsleven de motor achter regionale ontwikkeling. De overheden geven invulling aan de randvoorwaarden voor gezonde economische ontwikkeling, die in de uitvoeringsagenda ANNO in projecten zijn uitgewerkt. Kennis vanuit allerlei studierichtingen en studieniveaus kan hierbij van meerwaarde zijn. Overheden kunnen advies vragen via de Kenniswerkplaats. Dit leidt tot nieuwe inzichten, omdat meerdere bedrijven en kennisinstellingen vanuit diverse vakgebieden hun kennis bundelen en benutten.
2. Ondernemers kunnen bij de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân terecht met kennisvragen, bijvoorbeeld over biobased economy, duurzame landbouw en het vormen van nieuwe allianties en collectieven. Samen met hen organiseert de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân ontwikkelateliers of projecten waarin producten ontstaan die primair aansluiten op de behoefte van de ondernemers. Daarbij willen we vooral inzetten op de verbetering of ontwikkeling van producten en/of diensten, mogelijkheden voor kostenbesparingen of het uitwerken van nieuwe verdienmodellen.
3. Het onderwijs investeert in de scholing van studenten. Dit kan het beste als de afstand tussen school en praktijk zo klein mogelijk is. De praktijk moet de school in en de school moet de praktijk in (regioleren). De Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân zorgt ervoor dat de school een verbinding kan maken en houden met bedrijven en werkgevers in de regio. Ook maakt de Kenniswerkplaats samenwerking met andere studierichtingen en schoolniveaus binnen het onderwijs mogelijk.

Wie zijn wij
Als u ons belt of mailt, dan komt u in contact met Rianne Vos
(06 316 79 138 / r.vos@kenniswerkplaatsnoordoostfryslan.nl)
of Anne Clasquin (058-2846268 /  anne@kenniswerkplaatsnoordoostfryslan.nl).

Rianne is sinds januari 2012 manager van de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân. Zij heeft het concept van de Kenniswerkplaats vanaf 2004 mede ontwikkeld en als eerste taak de Kenniswerkplaats Veenkoloniën opgericht. Bij de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân is zij verantwoordelijk voor o.a. de ontwikkeling van het programma en de kennisagenda, het jaarlijkse businessplan en de kennisdocumentatie.
Anne werkte al tijdens haar opleiding Plattelandsvernieuwing (Hogeschool Van Hall Larenstein) bij de Kenniswerkplaats. Sinds september 2012 werkt zij bij de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân. Haar taak bestaat vooral uit het verbinden van de onderwijsinstellingen aan vraagstukken uit de regio.

Heeft u een vraag of een idee? Of wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op.

Projecten
De Agenda Netwerk Noordoost is richtinggevend voor de projecten die in de Kenniswerkplaats worden uitgevoerd. Om u een indruk te geven stellen we hier 4 projecten aan u voor:

  • Energielandschap Bûtenfjild

Studenten berekenen de  hoeveelheid energie van verschillende gewassen in het Bûtenfjild  en maken hiermee inzichtelijk hoeveel energie er in het landschap zit.
Noordoost Fryslân wil toewerken naar een ‘biobased economy'. Kenmerkend daarvoor is het gebruik van groene en hernieuwbare grondstoffen. In de Kenniswerkplaats werkt een groep studenten aan een onderzoek in het Butenfjild.. Zij berekenen voor verschillende gewassen de calorische waarde (de hoeveelheid energie) en maken hiermee inzichtelijk hoeveel energie er in het landschap zit. De twee belangrijkste onderzoeksvragen zijn:
1. Wat is de hoeveelheid energie (calorische waarde) per landschapstype in het Bûtenfjild en omgeving?
2. Wat zou je in potentie aan energie uit het landschap kunnen halen?
De studenten worden begeleid door Eddy Wymenga (ecologisch onderzoeks- en adviesbureau Altenburg&Wymenga). Het onderzoek loopt van november t/m maart en wordt met een presentatie afgerond. De resultaten van de studenten kunnen in een vervolgfase worden gebruikt om nieuwe manieren van ondernemen te testen en nieuwe producten te ontwikkelen. Agrariërs kunnen bijvoorbeeld gewassen met een hoge energiewaarde gaan telen. Dit gewas kan vervolgens omgezet worden in brandstof of in de chemische industrie worden verwerkt. In de vervolgfase zullen studenten en docenten van MBO, HBO en WO betrokken worden.

  • Een tweede leven voor gekapt hout

Studenten maken voorstellen voor het hergebruik van hout dat voor de aanleg van de Centrale As moet worden gekapt.
Bij de aanleg van de Centrale As worden bomensingels gekapt. Daarvoor komen nieuwe bomen in de plaats, maar wat te doen met de gekapte bomen? Kunnen we dit hout op een nieuwe manier in het landschap benutten? De provincie vroeg de Noardlike Fryske Wâlden naar oplossingen. Gezocht werd naar nieuwe landschapselementen die door lokale ondernemers kunnen worden ontworpen, geproduceerd en verkocht.
De Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân legde de vraag voor aan studenten van de opleiding milieukunde. Zij kwamen met de volgende oplossingen:

1. De gekapte eikenbomen kunnen worden hergebruikt als landhekken in het gebied van de Noardlike Fryske Wâlden en de Centrale As. Het hout kan in de regio verwerkt en geplaatst worden.
2. Een tweede oplossing is de productie van insectenhotels, vogel–, vlinder–, en vleermuizenkasten of van takkenwallen. Allemaal producten die duurzaam zijn, in het landschap passen en bijdragen aan de ecologische waarden van het gebied.
Als afronding van dit project hebben de studenten hun bevindingen en adviezen gepresenteerd aan de Noardlike Fryske Wâlden. Zij nemen de adviezen en aanbevelingen mee in hun verdere overleg met de provincie.

Voorbeeld insectenhotel

  • Peilverschil overbruggen in het Bûtenfjild

Het Bûtenfjild door middel van een overtoom opnieuw bevaarbaar maken
Tussen Feanwâlden en Gytsjerk ligt het natuurgebied Bûtenfjild. Hier werkt de Commissie Wetterwâlden Bûtenfjild, een initiatief van 3 dorpsbewoners van Feanwâlden, aan een plan voor betere leefbaarheid en verhoging van de werkgelegenheid. Een van hun speerpunten is het herstellen van historische vaarroutes. Om onderwijsinstellingen bij deze en andere vragen in het Bûtenfjild te betrekken heeft de commissie contact gezocht met de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân.
Dit resulteerde in een eerste onderzoek door Douwe Visser, student Civiele Techniek. Om het peilverschil te overbruggen en het Bûtenfjild bevaarbaar te maken voor kano’s en fluisterboten zal hij een concept voor een overtoom ontwikkelen. Douwe is in januari begonnen met het inventariseren van de mogelijkheden en het opstellen van zijn eerste ideeën. Voor de zomer wil hij een aantal concrete bouwtekeningen aan de commissie presenteren. Bij het bouwen van een overtoom zal de expertise van leerlingen van het MBO betrokken worden.

  • Vaarroutes in Aldtsjerk

Studenten brengen toeristische activiteiten rond Aldtsjerk in kaart
Studenten Esther en Anouk van de opleiding SpoReTo (Sport, Recreatie en Toerisme) aan het Nordwin College hebben gesproken met Han Westerhof, voorzitter van dorpsbelangenvereniging Aldtsjerk.
Aldtsjerk ligt in een waterrijk gebied en heeft sinds kort een eigen haven met voorzieningen voor mensen die in de haven overnachten.
Graag zou Aldtsjerk meer toeristen ontvangen in de haven en ook toeristen en recreanten willen wijzen op bezienswaardigheden en interessante plekken in de regio.
Esther en Anouk gaan de komende tijd uitzoeken wat er allemaal te doen is langs de vaarroute van Leeuwarden naar Bartlehiem -onderdeel van de Noordelijke Efsteden Vaarroute- die langs Aldtsjerk komt. De studenten zullen zich specifiek richten op de doelgroep kinderen.
Deze inventarisatie is het begin van een langer lopend traject wat de Kenniswerkplaats op dit moment aan het verkennen is met dorpsbelang Aldtsjerk, de gemeente Tytsjerksteradiel en de gemeente Ferwerderadiel.