U bent hier:  Home  >  Over ons  >  Kennisagenda

Kennisagenda

In de kennisagenda Noordoost Fryslân zijn de kennisvragen van de regio voor de komende jaren geformuleerd. Het formuleren van kennisvragen is na het ontwikkelen van het sociaal economisch masterplan Noordoost Fryslân en het vertalen daarvan in de Agenda Netwerk Noordoost een volgende stap in de opzet van een kennisagenda voor Noordoost Fryslân.

Komende 20 jaar
Met de Agenda Netwerk NoordOost is de visie van de Noordoost Friese gemeenten, provincie, ondernemers en maatschappelijk veld in de regio vertaald in een agenda voor de komende 20 jaar.
In deze agenda zijn concrete projecten benoemd maar ook meer thematische projecten. Juist voor deze thematische projecten is een grote kennisbehoefte.

Lerende regio
De regio Noordoost Fryslân wil zich op deze thema’s niet alleen met kennis verrijken, maar zich ook langs deze thema’s ontwikkelen tot een lerende regio. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de kennisnetwerken in de regio en daarbuiten. Een goede samenwerking tussen overheid, onderwijsinstellingen en ondernemers is daarbij van groot belang.

Kenniswerkplaats
De Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân biedt hiervoor de mogelijkheden. Dit is een plaats waar Ondernemers Overheid en Onderwijs samenkomen om gezamenlijk en integraal te werken aan de opgaven waar de regio Noordoost Friesland voor staat op sociaaleconomisch gebied. De kenniswerkplaats fungeert als ontmoetingsplaats, innovatieplek, werkatelier en kennisnetwerk voor studenten, docenten, kennisinstellingen, experts, ambtenaren, ondernemers, burgers en andere belanghebbenden die van elkaar willen leren en die zich willen inzetten voor de vraagstukken en uitdagingen van het platteland.

Kennisinstellingen
Kennisinstellingen als de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL), Hogeschool Van Hall Larenstein, Stenden University, de Rijks Universiteit Groningen (RUG), Wageningen Universiteit (WUR) en AOC Friesland kunnen zich langdurig verbinden aan de kennisagenda van de regio.
De komende periode zal nadrukkelijk worden ingezet op het vormgeven van deze langdurige verbinding door het maken van verbindingen tussen regio en kennisinstellingen volgens de methode die voor de kenniswerkplaatsen is ontwikkeld.

Download Kennisagenda Netwerk Noordoost