U bent hier:  Home  >  Projecten  >  Landschapsarchitecten werken aan Better Wetter

Landschapsarchitecten werken aan Better Wetter

Landschapsarchitecten werken aan Better Wetter

In het afstudeertraject van deeltijd studenten Landschapsarchitectuur staat duurzaamheid centraal: duurzaamheid als ruimtelijke ontwerpopgave. De vier afstudeerders van hogeschool Van Hall Larenstein in Velp gaan zich een jaar lang bezighouden met dit thema. Ze doen dat concreet aan de hand van het programma Better Wetter: voor ecologie en economie. Dit programma richt zich op nieuwe verdienmodellen in (zeer) natte veenweidegebieden, gestart als proef in het Bûtenfjild ten noordwesten van Veenwouden.

Afstudeeropdracht
De studenten krijgen in hun afstuderen de opdracht mee om voor het Bûtenfjild ontwerpen te maken rondom de wateropgave van Better Wetter. De centrale vraag is: Welke knelpunten en kansen zijn er voor het vasthouden en schoonhouden van water vanuit ruimtelijk perspectief? Ze moeten de opdracht integraal benaderen, waarbij verschillende belangen tegen elkaar worden afgewogen en met elkaar in evenwicht worden gebracht. Tegelijkertijd zullen vanuit een heldere visie keuzes gemaakt moeten wordenen knopen moeten worden doorgehakt. In de analyse van het gebied zullen de studenten breder moeten kijken dan het landschap alleen. Het op te stellen masterplan dient zich zowel uit te spreken over het langetermijn perspectief en toekomstbeeld van het gebied, als over de ontwikkeling van verschillende sectoren (landbouw, water, dorpen, natuur, etc.) in de tijd en in relatie met elkaar. Het afstudeertraject loopt van september 2016 tot en met juni 2017.

Better Wetter
Het noordoosten van Fryslân is een ruraal en nat veenweidegebied. Qua wateropgave is het gebied gepositioneerd tussen het centrale en zuidwestelijke deel van het lage midden van Fryslan enerzijds en het Lauwersmeer anderzijds. De boezem (het oppervlaktewatersysteem in Fryslan) loopt op en de wind is meestal zuidwesten, waardoor stuwing plaatsvindt richting het noordoosten. Het meeste water moet via het Lauwersmeer worden geloosd, en de regio bevindt zich dan in een sleutelpositie. Omdat er in korte tijd een groot wateraanbod kan zijn is berging in de regio een opgave van formaat. Tegelijkertijd speelt de veenweideproblematiek, met name in de zone Butefjild – Grutte Wielen – Alde Feanen. Ook vragen natuurgebieden om een uitgekiend waterbeheer. Juist in het Butefjild komt dit samen.
Naast de toenemende uitdagingen voor het waterbeheer (bodemdaling, klimaatextremen), heeft het gebied te kampen met krimp. De urgentie is hoog om nieuwe (sociaal-) economische en maatschappelijke dragers te vinden voor een ecologisch duurzaam land- en watergebruik.
Om al deze problemen het hoofd te bieden, heeft ecologisch adviesbureau Altenburg & Wymenga uit Veenwouden het programma Better Wetter opgezet. De Kenniswerkplaats is hier in een vroeg stadium bij betrokken geraakt, om zo ook de verbinding richting het onderwijs en onderzoek te organiseren. In de afgelopen jaren hebben al veel studenten en onderwijsinstellingen een bijdrage geleverd aan Better Wetter. Better Wetter is ook door de regio opgepakt, en maakt nu onderdeel uit van de Agenda Netwerk Noordoost.

Afbeelding: drone-opname van het Bûtenfjild gemaakt in opdracht van stichting Wetterwâlden Bûtenfjild door Jesse en Jildert van de ROC Friese Poort